Zwroty i reklamacje

Zwroty:
Jeśli zamówienie nie spełnia Twoich oczekiwań możesz je zwrócić. W tym celu musisz użyć poniższego formularza. Na przesyłce należy umieścić numer zamówienia. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi kupujący. Zwroty bez numeru zamówienia nie będą rozpatrywane.

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Numer zamówienia (WS12345PL)

  Powód zwrotu

  Zwracany towar

  Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Polityki Prywatności i akceptuje jej zawartość


  Reklamacje:

  Osoba odpowiedzialna:
  Michał Szewczyk

  mail: [email protected]

  telefon: (+48) 660-757-977

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.
  2. Reklamacje można składać za pośrednictwem Sklepu poprzez powyższy formularz kontaktowy, a także bezpośrednio kurierowi (w przypadku przesyłki kurierskiej) lub osobie wydającej Produkt w Punkcie odbioru osobistego (w przypadku odbioru osobistego). Następnie Konsument odsyła reklamowany Produkt do siedziby Sprzedającego albo przekazuje go Sprzedającemu albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki.
  3. W razie stwierdzenia wady Konsument może żądać: obniżenia ceny, albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, z wyjątkiem sytuacji gdy rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady
  4. Kupujący, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
  5. W przypadku uznania roszczeń Kupującego za zasadne Sprzedający zwraca Kupującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa i powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez Sprzedającego, która wiązałaby się z niższymi kosztami).
  6. Sprzedający nie jest producentem Produktów.
  7. Niektóre Produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Sprzedający nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie gwarancji Kupujący może je uzyskać kontaktując się z Kacprem Paduchowskim (nr telefonu +48 698 992 989).
  8. Prowadzenie przez Sprzedającego postępowania reklamacyjnego nie ogranicza możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
   2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  9. Kupujący korzystając z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności może:
   1. zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
   2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym
   3. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  Zwroty:

  Osoba odpowiedzialna:
  Michał Szewczyk

  mail: [email protected]

  telefon: (+48) 660-757-977

  1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Produktu.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (może to nastąpić za pośrednictwem pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną).
  4. Kupujący może, lecz nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał oświadczenie Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
  7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jaki został użyty przez Kupującego, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który jednocześnie nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami.
  8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  9. Należy odesłać lub przekazać Sprzedającemu Produkt niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin uważa się za zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  11. Dostarczenie Produktu niezamówionego przez Kupującego następuje na ryzyko Sprzedającego i nie nakłada na Kupującego żadnych zobowiązań.
  12. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
   1. zawartych z Kupującymi, którzy nie są Konsumentami;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.